Oportunități de participare a tinerilor la etapele procesului decizional

În contextul implementării proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, în perioada 15, 16, 17 și 18 decembrie 2020, echipa A. O. ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni au efectuat deplasări în 23 de localități ale raionului pentru a informa autoritățile administrației publice locale de nivelul I și structurile de participare ale tinerilor despre oportunitatea de-a participa la Runda a XXII – a de granturi mici, ce va fi lansată la începutul lunii februarie 2021 – o rundă destinată acordării suportului financiar pentru antrenarea tinerilor în exercițiul democratic al alegerilor pentru consiliile locale ale tinerilor.

Vizitele au avut loc în localitățile: Ialoveni, Bardar, Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Gangura, Dănceni, Hansca, Horești, Horodca, Malcoci, Mileștii Mici, Molești, Nimoreni, Puhoi, Răzeni, Ruseștii Noi, Sociteni, Suruceni, Țipala, Ulmu, Văsieni, Zîmbreni, urmare a atelierelor de instruire ,,Cu tinerii despre democrația participativă”, din 24 – 25 octombrie 2020, privind profilul tinerilor din localitate și etapele de creare ale unui consiliu local al tinerilor, precum și atelierelor din 28 noiembrie și 05 decembrie 2020, referitoare la tematica ,,Comunicarea eficientă și lucrul în echipă”.

În calitate de parteneri pentru dezvoltarea politicilor de tineret, administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco-Răzeni” au semnat o scrisoare comună prin care au adus la cunoștința primarilor localităților raionului, grupurilor de inițiativă civică și consiliilor locale ale tinerilor despre faptul că sunt deschiși să ofere suportul metodologic și financiar necesar organizării alegerilor pentru crearea consiliilor locale ale tinerilor, (instruirea persoanelor responsabile în scrierea proiectelor privind organizarea alegerilor pentru CLT, tipărirea buletinelor de vot, birotică, pauză de cafea) prin intermediul rundei a XXII-a de granturi mici ce va fi lansată la începutul lunii februarie a anului 2021 în cadrul Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Totodată, au intervenit respectuos cu rugămintea autoritățile administrației publice locale și structurile de participare ale tinerilor să se implice activ și să contribuie la desfășurarea etapelor de creare a CLT; la acordarea suportului logistic necesar; la asigurarea spațiului și a urnelor de vot pentru desfășurarea alegerilor; la desemnarea persoanelor responsabile de acest proces, etc.

Pornind de la dispozițiile cadrului normativ în domeniul politicilor de tineret, s-a discutat despre rolul unui consiliu local al tinerilor – o structură aleasă de tineri, pentru reprezentarea și consultarea tinerilor, pe principiile participării voluntare, în procesul de luare a deciziilor, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale. Un CLT nu este un grup de inițiativă civică și nici asociație obștească.

Așadar, conform art. 2 al Legii cu privire la tineret nr. 215 din 29. 07. 2016, consiliul local al tinerilor este o structură de reprezentare şi de împuternicire a tinerilor, căreia i se poate atribui statutul de organizaţie necomercială şi a cărei misiune este asigurarea participării tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional.
Potrivit articolului 6 al Legii cu privire la tineret, alin. 1 ,,Statul asigură participarea tinerilor la procesul decizional prin”:
a) ,,susținerea creării structurilor de participare a tinerilor la nivel național și local, finanțarea acestora în limita bugetelor disponibile”;
b) ,,implicarea tinerilor în procesul de elaborare, luare și implementare a deciziilor”;
c) ,,susținerea financiară a inițiativelor tinerilor prin programe de granturi, desfășurate la nivel central și local, în limita bugetelor disponibile;
alin. 2 ,,Statul susține educația nonformală și informală a tinerilor prin”:
b) ,,susținerea financiară a activităților de educație non-formală și informală în limita bugetelor disponibile”;
alin. 3 ,,Statul susține și promovează educația pentru cetățenie activă în rândul tinerilor prin”:
a) ,,susținerea inițiativelor și proiectelor de educație civică pentru tineret”;
b) ,,dezvoltarea programelor de participare la procesele democratice prin asumarea responsabilității civice de către tineri și exercitarea drepturilor cetățenești”.

În conformitate cu prevederile articolului 12, alin. 1, al Legii cu privire la tineret, ,,autoritățile administrației publice locale promovează în teritoriu politicile de tineret și coordonează implementarea lor”;
alin. 2 ,,autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe”:
b) ,,elaborează și implementează politici de tineret la nivel local”;
c) ,,organizează programe de granturi, destinate organizațiilor de tineret, pentru a susține prin concurs proiectele și inițiativele tinerilor din comunitate”;
e) ,,stimulează participarea tinerilor la procesul decizional local”;
f) ,,colaborează în implementarea politicilor cu organizațiile de tineret, cu consiliile locale ale tinerilor”;
i) ,,asigură informarea tinerilor despre activitățile pe care le desfășoară și care au afect asupra acestora”;
alin. 3 ,,administrația publică locală dezvoltă instrumente care”:
a) ,,formează abilități pentru participare a tinerilor”;
b) ,,informează tinerii”;
c) ,,încurajează tinerii să participe la activități de voluntariat”;
d) ,,acordă sprijin, inclusiv financiar proiectelor și inițiativelor tinerilor la nivel local”.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1006 din 10. 12. 2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, stipulează: prioritatea I. ,,Participarea tinerilor ”; obiectiv general: ,,Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative”; subprioritatea I. 3. ,,Consiliile locale ale tinerilor”; obiectiv specific: ,,Consolidarea, pînă în anul 2020, a consiliilor locale ale tinerilor prin sporirea cu 30% a numărului tinerilor implicați şi cu cel puțin 80% a reprezentării teritoriale”; acțiunea 41 ,,Susținerea consiliilor locale ale tinerilor prin programe de granturi”.
Conform punctului 3 al Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova nr. T/303 din 31 octombrie 2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor, ,,Se recomandă autorităților administrației publice locale să recunoască consiliile locale ale tinerilor care sunt constituite și funcționează în baza Regulamentului-cadru”. Prin urmare, pentru a-și exercita competențele prevăzute în Legea cu privire la tineret, administrația raionului a reierat ideea, că poate să acorde suportul necesar realizării inițiativelor și proiectelor consiliilor locale ale tinerilor care sunt create corect și transparent, prin alegeri organizate conform prevederilor Regulamentului-cadru, și recunoscute de autoritățile administrației publice locale.

Despre etapele de creare ale unui consiliu local al tinerilor descrise în capitolul II al Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor, s-au evidențiat aspectele importante:

1. Adunarea generală a tinerilor – forul reprezentativ al tinerilor din comunitate. În condițiile actuale, poate avea loc și on-line. Consiliul local al tinerilor prezintă un raport la adunarea generală a tinerilor. Adunarea generală poate fi organizată de autoritățile administrației publice locale sau de un grup de inițiativă al tinerilor. Anunțul privind organizarea adunării generale se publică pe site-urile oficiale și pe rețelele de socializare cu minim 15 zile înainte, pentru ca să cunoască cât mai mulți tineri. În cadrul adunării generale este aleasă o comisie electorală din 5 membri doritori și se întocmește un proces-verbal privind crearea acestei comisii. Din componența comisiei electorale pot face parte reprezentantul APL I, reprezentantul societății civile, precum și tinerii fără apartenență politică. Comisia electorală are următoarele atribuții: stabilește ziua și locul alegerilor; modalitatea alegerilor off-line sau on-line pe platforma Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova; înregistrează candidații și colectează dosarele lor; organizează alegerile; întocmește un raport privind rezultatele alegerilor; desfășoară prima ședință de validare a mandatelor membrilor CLT și de constituire a consiliului local de tineret. Deci, adunarea generală a tinerilor ia decizii importante privind crearea comisiei electorale și crearea consiliului local de tineret prin desfășurarea alegerilor.

2. Depunerea dosarelor candidaților. Se anunță public perioada de depunere a dosarelor pe poșta electronică. Dosarul cuprinde documentele: copia actului de identitate, CV-ul, scrisoare de intenție, programul electoral, lista de susținători. Candidații primesc confirmare de la comisia electorală, că dosarul este înregistrat. Pot candida la funcția de membru al CLT tinerii cu vârste cuprinse între 14 – 35 de ani, ce au viza de reședință/domiciliul în localitate, nu au antecedente penale și nu sunt funcționari publici.

3. Campania electorală. După ce comisia electorală a primit dosarele și a înregistrat candidații, începe campania electorală și comisia organizează dezbateri electorale pentru a facilita discuțiile între candidați, adresându-le întrebări deschise: Câte ore pe săptămână poți oferi activității în CLT ? Ești dispus să activezi într-o echipă ? Ce Vă determină să candidați pentru funcția de membru al CLT ? Ce înseamnă voluntariatul pentru tine ? Cu ce ai putea contribui la buna organizare și funcționare a consiliului local de tineret ? etc.

4. Desfășurarea alegerilor poate avea loc off-line sau on-line pe platforma Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, ce cuprinde mai multe secțiuni. Toți tinerii pentru a vota, se pot înregistra, ca să demonstreze că sunt din localitate. Ordinea candidaților în buletinul de vot este conform tragerii la sorți. Seara sunt anunțate rezultatele numărării voturilor de către membrii comisiei electorale sau sunt publicate pe platforma on-line, și se întocmește un proces-verbal privind rezultatele alegerilor, ce cuprinde lista candidaților, numărul de voturi, cine sunt desemnați membri ai CLT și supleanți. Procesul electoral trebuie să fie cât mai transparent.

5. Ședința de validare a a mandatelor membrilor CLT, de constituire a CLT, de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a CLT, elaborat conform prevederilor Regulamentului-cadru. Această ședință este organizată de comisia electorală, care anunță ședința cu minim 15 zile înainte, și se întocmește un proces-vebal de constituire cu anexarea raportului comisiei electorale privind rezultatele alegerilor. Numărul membrilor CLT este egal cu numărul consilierilor din consiliul sătesc / comunal / orășănesc. Președintele ședinței de constituire este ales tânărul cu cea mai multă experiență. La această ședință trebuie invitați și partenerii de încredere pentru a construi relații de colaborare. Comisia electorală se desființează în ziua constituirii consiliului local de tineret.

Drept suport metodologic Vă recomandăm să consultați Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor, precum și Ghidul tânărului consilier, elaborat de A. O. ,,Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”.

Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Programul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.
Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Publicitate
Acest articol a fost publicat în ISTORII DE SUCCES. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.